خدمات


خدمات

شرکت مخزن کنترل عضو کوچکی از صنعت کشورمان می کوشد تا با استفاده از نیروهای مجرب خود و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و بکارگیری از آخرین ویرایش استاندارد های بین المللی در جهت ؛

-تامین و جلب رضایت مشتریان

-ارتقاء و افزایش توانمندی و تخصص کارکنان

-ارائه پروتکل های مناسب در راستای استاندارد های فرآیند و محصول

-ارائه خدمات پس از فروش و مشاوره جهت هر چه بهترشدن راندمان عملکردی تجهیزات