لول سوئیچ LS-12

سایز
فشار
متریال

 این دستگاه از کنار مخازن بصورت عمودی بوسیله لوله ی اتصال "1 دنده ای یا  فلنجی  در ارتفاعی که  قصد کنترل سطح را  داریم  نصب می گردد.  تغییر سطح مایع در مخزن، موجب حرکت شناور داخل محفظه دستگاه شده و این حرکت از طریق اهرم ارتباطی و چرخش محورها به وسیله بازوی نگهدارنده به کلیدهای جیوه ای منتقل می شود و موجب حرکت جیوه داخل کلید از یک سمت به سمت دیگر می گردد که در نهایت  باعث برقراری جریان، مابین الکترودهای آن می شود. بدین طریق می توان فرمانها ( روشن و خاموش) را به مدارهای الکتریکی ارسال و تجهیزات مختلف از جمله الکتروپمپ ها ، سلونوئیدها و غیره را کنترل نمود.