لول سوئیچ LS

سایز
فشار
متریال

این دستگاه  براساس قوانین  فیزیکی نیروی فشار مایعات و خاصیت الکترومغناطیسی طراحی  و  ساخته شده است. این نوع لول سوئیچ با قابلیت نصب از بالا و طرفین بر روی مخازن ساخته شده و در مواردی که مخزن در زیر زمین نصب شده باشد،  مناسب ترین دستگاه جهت کنترل سطح سیال   داخل مخزن می باشد.

تغییر سطح سیال، موقعیت مکانی شناور را تغییر می دهد و از طریق سوئیچ های تعبیه شده در داخل لوله در اثر قوانین فوق الذکر ، فرمان های الکتریکی (روشن،خاموش یا آلارم) صادر میگردد و بدین طریق تغییرات سطح مایع در داخل مخزن قابل کنترل می باشد.  

این نوع کنترل کننده سطح در قسمت بالای مخزن از محل فلنج مربوطه نصب می شود و در طول های بیش از 2 m  به دلیل نوسانات مایع و فشارهای احتمالی وارده بر آن، گاید یا مهار کننده ای در قسمت کف مخزن در نظر گرفته می شود. در مواردی که نصب دستگاه از جوانب مخازن مورد نیاز باشد می باید چمبر جداگانه ای در بغل مخزن جهت نصب لول سوئیچ تعبیه شود (به نقشه های بروشور مراجعه شود ) این دستگاه از ناحیه فلنج اتصال بصورت عمودی بر روی آن نصب می گردد. توجه داشته باشید که این کنترل کننده های سطح می بایست قبلاً برای نصب از بغل طراحی و ساخته شده باشند.