برج تقطیر TOWERS

سایز
فشار
متریال

از مهمترین فرآیندهای موجود در صنایع جداسازی اجزای موجود در یک ترکیب است.
معمولاً برج هاي جداسازي، بر اساس عمليات انتقال جرمي كه بين فازها انجام مي شود و بيشتر در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند به صورت زير تقسيم بندي مي شوند.
الف - برج هاي تقطير
ب - برج هاي استخراج
ج - برج هاي جذب و دفع
مزيتهاي عمده تقطير عبارتند از :
- توانايي عملكرد در دامنة وسيعي از حجم خوراك ورودي بسياري از روشهاي تقطير، تنها در مقادير كم خوراك ورودي بكار مي روند.
توانايي عملكرد در دامنة وسيعي از غلظتهاي خوراك بعضي از روشهاي تقطير مي توانند حتي با خوراك نسبتاً خالص عمل كنند.
توانايي توليد محصول با خلوص بالا( البته بسياري از روشهاي تقطير فقط يك جداسازي نسبي را انجام مي دهند و نمي توان محصول 100 % خالص توليد كنند.)
اساس كار برج ها افزايش سطح تماس بين فازها مي باشد كه اين افزايش ممكن است توسط سيني يا پركن تامين شود. چگونگي تماس گاز و مايع بسته به نوع وسيله متفاوت است. در برخي از برج هاي پرشده براي بهبود توزيع و افزايش سطح، هر بستر پركن را روي يك سيني قرار مي دهند. در برخي از نواع سيني ها، مايع صرفاً مانند دوش پايين مي ريزد و گاز از وراء فيلم مايع عبور مي كند. در انواع ديگر سيني ها ، اساس كار توليد حباب وگذراندن آن از داخل لايه اي از مايع است.در ساخت برجها بر حسب شرايط عملياتي و خوردگي مي توان از انواع مواد مانند شيشه، فلزات، فلزات با آستر شيشه اي، كربن نفوذ ناپذير و ... استفاده كرد. عموماً شكل برجها به صورت استوانه اي است . در برجهايكوچك به منظور تميز كردن دريچه هايي در اطراف آن نصب مي كنند و در برجهاي بزرگ به ازاء هر ده سيني،به برج در نظر گرفته مي شود.